Assessoria en e-Contractació

Amb la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic, en conjunció amb la Llei 11/2007, d'Accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, s'ha donat pas a la possibilitat de gestionar els processos de contractació pública en base parcial o totalment a eines electròniques de gestió.  És el que es denomina e-Contractació.

 

La implantació d'eines que facilitin la gestió d'aquests procediments, però, és un projecte exigent:

 

  • És necessari adequar els procediments de contractació a les particularitats de l'organització.

  • Cal generar documents i expedients que siguin compatibles amb el model documental definit per l'organització.

  • Cal donar compliment a una sèrie d'obligacions de publicitat (perfil del contractant, recepció d'ofertes a través de diferents canals, subhasta electrònica, registre públic de contractes) que venen condicionades per les eines i plataformes de que disposi l'organització.

 

En el mercat existeixen paquets de programari que resolen parcialment aquesta problemàtica, però és necessari analitzar detalladament les eines de que disposa l'entitat per assegurar:

 

  • L'adequació de les eines que es proposen a les necessitats de l'organització

  • La integració d'aquestes eines amb la resta de plataformes de que disposa l'entitat.

 

AGTIC té un ampli coneixement de les alternatives existents en el mercat, tant de programari paquetitzat com desenvolupaments a mida o solucions ofertes per l'administració pública, així com una comprensió detallada dels requeriments i condicionants que imposa la legislació vigent, i ho posa a disposició de les Administracions Públiques per definir i simplificar els seus processos de contractació i assessorar en l'adquisició i integració de les eines més adequades.