Auditoria de complimiento de l'ENI

La Llei 11/2007 remet el seu desenvolupament tècnic a dos reglaments, l'Esquema Nacional de Seguretat i a l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat que van ser aprovats al gener de 2010 i són d'obligat compliment per a totes les Administracions Públiques de l'Estado Espanyol.

 

L'ENI se centra en la definició dels criteris tècnics que ha de complir una Administració per a la gestió de la seva organització en base a documents electrònics, i es desenvolupa a través de 10 Normes Tècniques d'Interoperabilitat que regulen en detall la manera com cal construir documents i expedients electrònics, com cal gestionar les signatures electròniques i molts altres dels elements que possibilita la llei 11/2007.

 

Aquestes NTIs han anat apareixent de manera progressiva, i en alguns casos les Administracions poden haver implementat en els seus sistemes d'informació aquestes solucions tècniques sense disposar de la NTI adequada. També és possible que els proveïdors tecnològics disposin de solucions que, tot i ser vàlides des del punt de vista funcional, no compleixin estrictament amb el model tècnic proposat per la NTI.

 

A mig i llarg termini, el compliment de la NTI facilitarà notablement l'intercanvi de documentació i informació entre les Administracions Públiques, així com l'aprofitament dels programaris i models de gestió existents.

 

El que es proposa en els projectes d'auditoria de compliment de l'ENI és l'avaluació del grau en que els sistemes existents compleixen amb la NTI, la identificació de les debilitats derivades de les possibles desviacions, i la proposta d'actuacions per a gradualment anar adequant els sistemes de l'organització al model tecnològic proposat per aquestes normes.