Full de ruta d'adaptació a l'e-Administració

El procés d'adopció de la e-Administració és llarg i complex així que abans de començar-lo és recomanable disposar d'un full de ruta que permeti a l'Administració Pública fer aquest recorregut, amb totes les garanties d'èxit, amb el mínim cost possible i el temps més curt.

 

Es tracta d'un servei orientat a administracions públiques i en particular a administracions locals interessades en entendre i complir les obligacions derivades de les lleis 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques i la 40/2015 de règim jurídic del sector públic.

 

A través de reunions amb els principals departaments relacionats (informàtic, jurídic, servei d'arxiu i altres departaments estratègics), s'aconsegueix un coneixement suficient de l'impacte que la Llei té en l'organització.

 

S'entrega un informe (Guia) que descriu les necessitats, proposa solucions en forma de productes del mercat o serveis a adquirir i suggereix un full de ruta que s'ajusta als interessos i prioritats definides per l'organització aportant una priorització i planificació per als pròxims anys de les accions necessàries a emprendre per a donar compliment a les lleis 39 i 40/2015.

 

Addicionalment s'ofereix l'acompanyament i suport durant l'execució del full de ruta en quant a: selecció de proveïdors, seguiment de la implantació i revisió de la planificació davant d'eventualitats.