Metodologia de Reenginyeria

Disposar d'una metodologia de millora i simplificació de processos permet l'aplicació coherent d'un mètode per realitzar-ho de manera ordenada i sistemàtica en el conjunt de tota una Organització. La seva aprovació formal resulta un element bàsic per a que tota l'Organització sigui conscient de la necessitat d'aplicar els recursos humans, tècnics, organitzatius i econòmics per a la millora i simplificació de processos que les noves lleis exigeixen, en especial, la Directiva de Serveis 2006/123/CE i la Llei 17/2009 sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

 

Des d'AGTIC, en base a la nostra experiència i a la normativa vigent en la matèria, hem desenvolupat una metodologia pròpia que s'inicia amb la constitució del grup de treball encarregat de la reenginyeria i passa per la revisió del valor i eficàcia del servei actual i l'anàlisi i descripció del procediment que permeten prestar-lo per procedir a redefinir-lo, identificant oportunitats de millora i simplificació, i finalment a la seva automatització i la modificació oportuna de la normativa associada.

 

L'enfoc d'aquesta metodologia és el que millor permet la reducció de càrregues administratives a ciutadans i empreses ja que incorpora els aspectes tradicionals d'anàlisi, millora i redisseny del procediment, però també l'anàlisi detallat de les dades i requisits del procediment com a mètode per definir aquells mínims indispensables per a la prestació del servei públic en base al nou paradigma dels serveis públics que obre el règim de comunicació prèvia, la interoperabilitat o les declaracions responsables.

 

El servei consisteix en l'adaptació de la nostra metodologia a la realitat de cada Organització i en donar suport en la seva implementació.