Oficina tècnica d'e-Administració

Encara que sovint la pròpia organització té coneixements per portar a terme projectes d'aquests tipus, el dia a dia, el fraccionament del coneixement entre diferents persones de l'organització, la complexitat de coordinació, la relació amb proveïdors, etc., fa que sigui recomanable externalitzar-los per garantir l'execució del projecte en els terminis i la qualitat requerits.

 

Les tasques que realitza l'oficina de projectes són, entre altres:

 

  • Preparació del projecte: assessorar en la definició dels objectius, plasmar-los en els contractes o plecs de contractació, identificar i seleccionar proveïdors.

  • Interlocució i coordinació dels diferents agents implicats en el projecte. Aportem els coneixements pluridisciplinars a l'hora de tractar un tema des de les diferents visions necessàries en aquesta tipologia de projectes

  • Seguiment de l'execució: Definir processos de control i seguiment de l'execució, ajudar en la validació de les entregues i els plans de proves, identificar riscos emergents i activitats per a mitigar-los, etc.

  • Facilitar la gestió del canvi: Ajudar en la comunicació, informació i formació i en la identificació de possibles impactes del projecte en el conjunt de l'organització.

  • Centralització de la informació: repositori central de documentació, interacció amb els diferents departaments de l'organització i visió global del projecte.