Pla de continuïtat

Un Pla de Continuïtat de Negoci és una estratègia coordinada de plans, procediments i mesures tècniques que permet la recuperació dels sistemes d'informació, les operacions i les dades després d'una interrupció de negoci. El servei d'AGTIC consisteix en el desenvolupament d'un Pla que compleixi els següents requisits:

 

  • Genèric: ofereix una estratègia que pugui ésser implantada a tota l'Organització proporcionant un enfocament cohesionat per a la continuïtat de negoci.

  • Simple: un pla complex no serà útil ni fàcil de seguir en una situació d'emergència.

  • Realista: no ha de generar nous processos de negoci sinó que ha d'emprar els recursos ja existents.

  • Comprensible: per part de tots els actors implicats en la resolució d'una incidència en cas d'emergència.

  • Provat: d'un pla no provat que no es coneix la seva eficàcia i la seva aplicació en cas d'emergència pot convertir-se en un fracàs.

 

Disposar d'un Pla de continuïtat és d'obligat compliment per part de les Administracions Públiques que disposin d'actius o serveis d'informació qualificats a partir de nivell mig segons l'Esquema Nacional de Seguretat. En canvi, en el món privat no existeix l'obligatorietat, però disposar-ne respon a les millores pràctiques generalment acceptades com les que defineix l'estàndard ISO22301 per a l'establiment d'un Sistema de Gestió de la Continuïtat de Negoci (SGCN).

 

Els professionals d'AGTIC disposen d'experiència contrastada i titulació específica per portar a terme el desenvolupament del Pla de Continuïtat de Negoci tant a l'àmbit privat com públic.