Serveis oferts per AGTIC

 

AGTIC és una empresa especialitzada en la prestació d'un conjunt de serveis vinculats a les Tecnologies de la Informació garantint la seva implementació sobre les diferents lleis que la regulen. En definitiva permetent donar a les TIC una validesa jurídica en base a un conjunt de lleis, que, des de l'aparició de la Llei de signatura electrònica, l'any 2003 ha canviat el paradigma de l'ús de les TIC.

 

Així doncs amb l'aparició de la Llei 59/2003 de signatura electrònica, un document electrònic que fins aquell moment era un document purament tècnic, passa a poder ser un document amb la mateixa garantia jurídica que el document paper.

 

En l'àmbit de la Societat de la Informació, diferents lleis estan regulant el seu ús, des de la Llei 56/2007, de 28 de desembre, de Mesures d'Impuls de la Societat de la Informació, on s'obliga ja a un número molt important d'empreses a prestar serveis a través d'Internet o prèviament la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic que regula aspectes vinculats a les transaccions a través de la xarxa.

 

En l'àmbit de les Administracions Públiques, les Lleis 39/2015 de procediment admiistratiu comú de les Administracions Públiques i la 40/2015 de règim jurídic del sector públic, on s'obliga a les AAPP a l'ús dels mitjans telemàtics per a prestar serveis als ciutadans, a la interoperabilitat, i sobretot a l'ús dels mitjans electrònics per a la gestió dels expedients administratius, els quals han d'estar en format electrònic. També dins aquest àmbit, destacar la Llei de Contractes del Sector Públic, la Llei de Factura electrònica, els Esquemes Nacionals de Seguretat i Interoperabilitat, així com les seves normes tècniques, la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, etc.

 

Així doncs, des de l'any 2007 han anat apareixent doncs diferents lleis que obliguen a empreses i administracions públiques a un emprendre un conjunt de reptes vinculats amb les TIC amb validesa jurídica que requereixen d'un coneixement pluridisciplinari: tècnic, jurídic, gestió del document i expedient electrònic, arxivística, seguretat en les TIC, organització, transparència, etc.

 

És en aquest sentit que AGTIC ha anat incorporant perfils i s'ha anat actualitzant en aquestes lleis fins a tenir aquest coneixement interdisciplinari imprescindible per garantir que aquests projectes s'implantin garantint no només el compliment jurídic sinó també el major nivell d'eficiència en les organitzacions.

Compliment legal. Serveis d'e-Administració.

 

Les Administracions Públiques estan realitzant un gran esforç per garantir als ciutadans un canal de comunicació i tramitació telemàtica complert, tant a partir de la Llei 11/2007 d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, com ara amb les lleis 39/2015 de procediment administratiu comú de les administracions públiques i 40/2015 de règim jurídic del sector públic, com dels esquemes nacionals d'interoperabilitat i de seguretat, com també la llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

En aquest àmbit AGTIC ofereix diferents serveis per acompanyar a les administracions en l'adaptació d'aquestes als nous requeriments no només legals, sinó sobretot dels ciutadans a la vegada que buscant l'eficiència i l'estalvi en la prestació dels seus serveis:

 • Plans d'adaptació a les diferents lleis: Llei de procediment administratiu comú de les administracions públiques, llei de règim jurídic del sector públic, llei de contractes del sector públic, llei de transparència, accés a la informació pública i bon govern, esquema nacional de seguretat, esquema nacional d'interoperabilitat, la Llei de signatura electrònica, el Reglament Europeu de Serveis de Confiança, etc.

 • Oficines tècniques per garantir la implantació dels plans d'adaptació o per fer el seguiment de la implantació dels serveis telemàtics, etc.

 • Reenginyeria i simplificació de processos i serveis, aplicant les noves oportunitats que en donen les noves lleis, les TIC, de la interoperabilitat així com l'adaptació dels ciutadans a les noves tecnologies.

 • Assessorament continuat per garantir la millor opció davant els diferents dubtes que puguin sorgir de com aplicar les lleis, normatius i reglaments que van apareixent.

 • Formar al personal de les administracions en aquesta nova forma de gestionar, de relacionar-se, de complir les lleis, de garantir la seguretat, etc.

En definitiva, ajudar i col·laborar en la gestió per garantir el compliment normatiu, permetre una gestió de l'expedient i document electrònic corporatiu, donar resposta a les exigències del ciutadà cada vegada més habituat a la Societat de la Informació i a relacionar-se telemàticament, a ser més eficaces i eficients, Interoperabilitat amb altres Administracions Públiques i interoperabilitat entre les diferents àrees de la pròpia Administració, garantir la seguretat de la informació: confidencialitat, integritat, disponibilitat, autenticitat i traçabilitat, realitzar una adequada gestió del canvi, tant intern com extern.

Gestió del Document i l'Expedient Electrònic

 

Les organitzacions, siguin públiques (ja de forma obligada) o privades van avançant cada dia en l'ús del document i expedient electrònic, així com de la signatura electrònica i les identitats digitals. Aquesta implantació del document i expedient electrònic sol ser moltes vegades tàctica, és a dir, apareixen documents electrònics i es prenen decisions puntuals per donar resposta a la seva gestió, el seu emmagatzematge i en alguna ocasió la seva preservació.

Des d'AGTIC entenem que la gestió del document electrònic, així com la del document paper, requereix d'una estratègia corporativa que permeti definir una política única de gestió d'aquets documents, donant alhora compliment al que estableixen les lleis 39 i 40/2015 en l'àmbit del sector públic. S'ha de garantir que un document que ingressa en una organització o és creat per aquesta es podrà accedir a ell durant tot el seu cicle de vida, es podrà garantir la seva autenticitat i la seva integritat, no només en el moment de creació sinó durant tot el seu cicle de vida i finalment es podrà preservar al llarg del temps.

En aquest àmbit AGTIC ofereix diferents serveis per acompanyar a les organitzacions a passar d'una organització basada en el paper a una basada en el Document i Expedient electrònic garantint una adequada gestió en totes les fases del seu cicle de vida: creació, captura i registre, classificació, emmagatzematge, avaluació, accés, ús i disposició:

 

 • Pla Director del Document Electrònic, on es contempla tant la política de gestió del document i expedient electrònic, com el cicle de vida del document i expedient electrònic, l'elaboració dels quadres de classificació, els vocabularis de metadades, les tipologies documentals, els formats documentals, etc. Finalment s'elaboren les diferents eines de gestió del document electrònic: política de signatura electrònica, política de digitalització segura, política d'impressió segura, model de preservació del document electrònic, model de seguretat del document electrònic, etc.

 • Pla d'adaptació al documento electrònic en el qual es defineix l'estratègia a seguir per implantar de forma correcta i eficient el document electrònic en una organització.

 • Assessorament continuat en la implantació del document i expedient electrònic.

 • Model de preservació del documento electrònic en el que es defineixen les estratègies, les decisions a prendre avui per garantir la validesa futura del document electrònic, les eines a implantar, les responsabilitats, etc.

 • Guia de digitalització i impressió segura, en la que es defineixen les actuacions a realitzar per passar de paper a electrònic i d'electrònic a paper amb totes les garanties jurídiques i de la forma més eficient i econòmica.
 

AGTIC disposa d'un conjunt de professionals amb amplis coneixements en els sis àmbits necessaris per garantir una correcta implantació del document i expedient electrònic: gestió del document i expedient electrònic, arxiu, TIC, seguretat, simplificació i automatització de processos i jurídic.

AGTIC disposa també del coneixement necessari per abordar projectes de millora de la gestió del document i expedient paper així com del seu arxiu.

Millora i simplificació de processos. Reenginyeria.

 

La introducció de les TIC en tots els processos de negoci i administratius sol portar a aplicar els mateixos processos però informatitzant-los. S'ha demostrat al llarg del temps que les TIC aporten grans beneficis a les organitzacions per la seva implantació si prèviament s'ha realitzat un procés de simplificació dels processos és molt més eficient i econòmica. Així mateix han aparegut un conjunt de normatives, lleis i estàndards que permeten implantar processos de forma més eficient, com són la interoperabilitat, la transmissió de documents electrònics en formats gestionables pels sistemes d'informació, com els XML o el procediment administratiu automatitzat en l'àmbit de les administracions públiques.

Des d'AGTIC creiem que podem aportar el nostre important coneixement en aquest àmbit a les organitzacions, públiques o privades, per a millorar els processos, simplificar-los i indicar com implantar les TIC sobre aquests processos. La relació telemàtica cada vegada és més servidor a servidor i no client/ciutadà servidor. Això fa que els protocols, els interfaces i els processos es puguin automatitzar i per tant millorar.

En este àmbit AGTIC ofereix diferents serveis per acompanyar a les organitzacions en la simplificació dels seus processos, aplicar el procediment administratiu automatitzat garantir aquests processos automàtics, per a que tinguin plena validesa jurídica, etc.

Servei d’elaboració del Catàleg de Procediments d’una entitat i, en cas de ser pública, la seva publicació al Catàleg SIA del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública el qual té com a funció principal la d’actuar com a repositori centralitzat d’informació rellevant respecte la relació entre Administració i ciutadans.

Alguns resultats que aquest servei ofereix són:

 • Obtenir el Catàleg de Procediments amb tota la informació necessària per a la seva publicació a:

  • El Catàleg SIA i la Seu electrònica o Web pública, per a aquells procediments adreçats als ciutadans.

  • La Intranet, per a aquells procediments adreçats al personal intern.

 • Disposar d’informació útil per a la priorització de procediments de cara a la seva revisió i millora.

 • Actualització del mapa de processos, o en la seva absència, conceptualització i elaboració d’una primera versió. El mapa de processos mostra gràficament les grans àrees d’activitat de la organització i la manera com es relacionen entre elles.

Serveis de seguretat de la informació.

 

La seguretat en la gestió dels sistemes de informació sempre ha estat molt important, però darrerament aquest aspecte ha pres un major protagonisme degut a:

 • Cada vegada més a les organitzacions depèn la seva activitat de la continuïtat i seguretat dels sistemes d'informació.

 • Cada vegada existeixen més canals d'accés a les organizatcions i per tant més risc d'accessos no desitjats.

 • Cada vegada apareixen noves lleis o normatives que requereixen de majors garanties a complir, com per exemple l'Esquema Nacional de Seguretat o la implantació de la ISO27001.

 • Els documents electrònics tenen la mateixa validesa jurídica que el paper i s'han de prendre mesures per garantir la seva protecció i preservació, doncs estan més exposats al robatori, sense deixar empremtes, ja que es poden generar múltiples originals.

Des d'AGTIC oferim un conjunt de serveis vinculats a la seguretat de la informació que poden ajudar a les organitzacions, tant públiques com privades a elevar el seu nivell de seguretat. Aquests són:

 • Política i normativa de seguretat. Per garantir la seguretat dels Sistemes d'Informació és necessari tenir una política corporativa d'obligat compliment, donat que només així es pot fer el seguiment i control dels elements de seguretat de l'organització.

 • Pla de continuïtat, tal i com s'ha comentat anteriorment, les organitzacions depenen cada dia més dels sistemes d'informació i és imprescindible disposar d'un pla de continuïtat a posar en marxa en el moment en que sorgeixi qualsevol problema, garantint la continuïtat del servei o negoci en poc temps.

 • Pla d'adaptació a l'Esquema Nacional de Seguretat. Aquest Esquema és d'obligat compliment per part de les Administracions Públiques i AGTIC ofereix un servei complert de definició i acompanyament en la seva aplicació.

 • Auditoria de compliment de l'ENS. En el cas en que AGTIC no hagi participat en l'elaboració del Pla d'adaptació de l'ENS, pot oferir un servei d'auditoria que permeti garantir al client que està complint el pla a tots els nivells.

 • Revisió tècnica de seguretat web. AGTIC realitza un conjunt de comprovacions tècniques, de seguretat i fins i tot de compliment jurídic, com és en el cas de les seus electròniques per garantir el més elevat nivell de seguretat en les eines de prestació de serveis a tercers.

AGTIC disposa d'un conjunt de professionals amb amplis coneixements en els tres àmbits necessaris per garantir el màxim nivell de seguretat en la utilització dels mitjans telemàtics i les TIC: TIC, seguretat i jurídic.