Termes d'ús

 

- Última actualització: 5 de gener de 2017 -

 

Aquest lloc Web és propietat d'AGTIC CONSULTING SL amb NIF B-66.766.528 i domicili fiscal al C/ Balmes, 191, entresòl 3 de Barcelona codi postal 08006.

 

En navegar en aquest lloc Web, l'usuari està consentint el seus termes d'ús. Si el visitant no està d'acord amb els mateixos, no està autoritzat per continuar navegant en aquest lloc Web i haurà d'abandonar immediatament el lloc Web.

 

Ús del contingut; restriccions; política de privacitat

 

Llevat que s'indiqui el contrari, i amb la condició que compleixi amb totes les obligacions que indiquen els presents termes d'ús, l'usuari està autoritzat per veure, copiar, imprimir i distribuir (però no modificar) els continguts d'aquest lloc Web, sempre que: (i) aquest ús sigui per a fins no comercials, únicament per a fins informatius, i (ii) qualsevol còpia del contingut que es faci ha d'incloure l'avís de drets d'autor o altra atribució associada amb el mateix.

 

L'usuari no està autoritzat a copiar o utilitzar qualsevol programari, procés patentat o la tecnologia incorporada o descrita en aquest lloc Web.

 

L'usuari haurà de complir amb totes les lleis aplicables respecte a l'accés i ús d'aquest lloc Web.

Informem que podem utilitzar la informació personal i dades, d'acord amb la nostra Política de Privacitat i Cookies, mateixos que s'incorporen en la present per referència. Vostè accepta, per mitjà de la present, els termes de la nostra Política de Privacitat i Cookies, incloent les obligacions contingudes en aquests avisos.

 

Drets de propietat intel·lectual; Prohibició a l'ús del nom o logotips d'AGTIC.

 

Llevat que s'indiqui el contrari, el contingut d'aquest lloc Web és proporcionat per nosaltres.

 

Aquest lloc Web i el seu contingut estan protegits per drets d'autor, drets de propietat industrial, marques patentades i altres lleis aplicables. Ens reservem tots els drets no concedits expressament en aquests termes d'ús.

 

“AGTIC”, “Assessorament i Gestió en TIC”. “Asesoramiento y Gestión en TIC”, el logotip d'AGTIC CONSULTING, i totes les variants idiomàtiques de les marques mencionades anteriorment són marques comercials registrades que pertanyen a AGTIC CONSULTING SL. Amb excepció de l'expressament indicat en aquests termes d'ús, no es podrà utilitzar cap d'aquestes marques, a no ser que s'autoritzi de forma expressa, ja sigui sola o en combinació amb altres paraules o elements de disseny, incloent notes de premsa, publicitat o qualsevol altre material promocional, de màrqueting o de comunicació, ja sigui comunicació escrita, oral, electrònica, visual o en qualsevol altre format.

 

Les referències sobre marques comercials de tercers en aquest lloc Web són merament per a fins d'identificació i no fan referència a que hagin aprovat aquest lloc Web o el seu contingut. Aquests termes d'ús no concedeixen de cap manera el dret a utilitzar las marques de tercers.

 

Alliberament i limitació de responsabilitat

 

Aquest lloc Web (incloent sense limitació qualsevol contingut o altra part del mateix) conté únicament informació general, y per mitjà d'aquest lloc Web, no es proveeix de cap tipus d'assessoria o serveis professionals. Previ a realitzar qualsevol acció o presa de decisió que pugui afectar les seves finances o negocis, hauria de contactar a un assessor professional qualificat.

 

Aquest lloc Web és posat a disposició tal com es pot apreciar, i no atorguem garantia tàcita o expressa al respecte. Sense perjudici del anterior, no garantim que el lloc Web sigui segur, lliure d'errors, virus o codis maliciosos, i que compleixi amb criteris particulars sobre exercici i qualitat. Rebutgem expressament tota garantia implícita, incloent, sense limitació, les garanties de comercialització, sobre algun títol, aptitud per a un propòsit particular, no infracció, compatibilitat, seguretat i exactitud.

 

L'ús d'aquest lloc Web és sota el seu propi risc i vostè assumeix tota la responsabilitat i risc de pèrdua derivada del seu ús, incloent, sense limitació, la pèrdua de serveis o de informació. No serem responsables per danys causats de manera directa o indirecta, incidental, conseqüent o punitiva, o de qualsevol altre dany, ja sigui en l'exercici de l'acció d'un contracte, clàusula, o de qualsevol altra forma, en relació a, o com a resultat, de l'ús d'aquest lloc Web, fins i tot si es tenia coneixement respecte de la possibilitat de causar tals danys.

 

Alguns enllaços en aquest lloc Web poden dirigir a pàgines web, recursos i eines proveïdes per tercers sobre els quals no tenim cap control. Sense excepció alguna respecte a l'anterior, no garantim de manera tàcita o expressa els continguts d'aquests llocs Web, així com els recursos i eines i els enllaços que continguin. Tals continguts, recursos i eines no s'han d'entendre per a provar-los, ja sigui per nosaltres o per tercers.

Les alliberacions i limitacions de responsabilitat mencionades anteriorment, al seu torn també seran aplicades al personal d'AGTIC CONSULTING.

 

Les alliberacions i limitacions de responsabilitat mencionades anteriorment són aplicables en la mesura en que ho permeti la llei.

 

Termes addicionals
 

Si alguna part d'aquests termes d'ús és invalidada o inaplicable en alguna jurisdicció, s'haurà de considerar que (i) sota tal jurisdicció es farà una reinterpretació que permeti conservar el majorment possible les intencions originals d'aquesta part, i la resta de les condicions d'ús romandran en ple vigor i efecte, i (ii) en qualsevol altre jurisdicció, tots aquests termes d'ús romandran en ple vigor i efecte.

 

Canvis en els Termes d'ús

 

Es podran revisar aquests termes d'ús en qualsevol moment, de manera unilateral, mitjançant la publicació d'aquestes revisions en la secció de termes d'ús o en qualsevol altra part d'aquest lloc Web. Aquestes revisions entraran en vigor després de la seva publicació, amb excepció que s'indiqui d'una altra manera. És responsabilitat de l'usuari revisar aquesta pàgina web i ser conscient de qualsevol revisió dels termes d'ús. El continu ús d'aquest lloc Web després d'una modificació dels termes d'ús, constitueix l'acceptació dels mateixos.